ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี

วิสัยทัศน์  (Vision)

               มุ่ง เน้นการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนให้ เป็นเด็กดี  เก่ง มีความสุข

ปรัชญา                                 

มุ่งเน้นคุณธรรม                      นำการศึกษา

   พาชีวิตสุขสันต์                      ก้าวทันเทคโนโลยี

สาสน์จากผู้อำนวยการโรงเรียน

ถึงบัณฑิตน้อย รุ่นที่  14 ปีการศึกษา 2556

       นางยศวดี   คุณพูล

                                ขอแสดงความยินดีกับบันฑิตน้อยรุ่นที่ 14 ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

ประจำปี 2556 ชึ่งเป็นการเตรียมพร้อมในด้ารต่างๆของเด็ก ชึ่งต่อไปเด็กทุกคนต้องเรียนรู้ใน

ระดับที่สูงขึ้น ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจในการเรียนเพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม และ

ประเทศชาติต่อไป

       ขออวยพรให้บัณฑิตน้อยทุกคน มีความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

       ดีพร้อมทุกประการ

จากใจคณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี

       ถึง บัณฑิตน้อย รุ่นที่  14  ประจำปีการศึกษา  2556

       คุณครูสำลี  นาถาบำรุง

       คุณ ครูดีใจ และภูมิใจกับบัณฑิตน้อยรุ่น  ที่ ๑๓ ที่ได้สำเร็จ

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ครูสำลีขอให้เด็กทุกคน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในชั้นสูงต่อไป

มีความสุข เจริญก้าวหน้า เป็นที่รักของคุณครู และคุณพ่อ

คุณแม่      

        รักและคิดถึงเด็ก ๆ ทุกค

                  ครูสำลี

       คุณครูวไลภรณ์   ฤทธิ์รักษา

       ถึงลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนเวลาของความสำเร็จสำหรับลูกศิษย์

นี่คือสิ่งที่ครูภาคภูมิใจที่ลูกศิษย์ของคุณครูที่ได้ทำสำเร็จไปอีกหนึ่ง

ขั้นและจะกว้าต่อไปอีกในที่ ที่ศิษย์ของคุณครูตั้งใจ

เพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ บ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

ขออวยพรให้ลูกศิษย์ของคุณครูจงมีสุขภาพที่แข็งแรง

จิตใจที่เบิกบานเป็นบุตรที่ดีของคุณพ่อ คุณแม่ และคนรักศิษย์ทุกคน

         ครูจิ๋ม          

         คุณครูศรัญญา  ไชยนคร

         บัณฑิตน้อยทุกคน เป็นเด็กดี 

มีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก

ทำแต่สิ่งที่ดี ๆ ที่คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูสอน

         คิดถึงลูกศิษย์ทุกคน

         ครูผาด

 

 

          คุณครูอ้อมใจ  เพชรจิตติ์

          ครูอ้อมใจ ขออวยพรให้บัณฑิตน้อย
รุ่นที่ 13 ทุกคน เป็นคนดี คิด ทำ แต่สิ่งดีๆ

ปฏิบัติตนตามที่ครูเคยอบรมสั่งสอน

แล้วเด็กๆทุกคนจะเป็นที่รักของคุณพ่อ คุณแม่

ครูอาจารย์ต่อไป

            ครูอ้อม

 

            คุณครูนิตยา    กุมมารสิทธิ์

            เป็นเด็กดีของคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู ตั้งใจเรียน

เพื่ออนาคตที่ดี เติบโตขึ้นเป็นคนดีของประเทศชาติ

              คุณครูนิตยา

 

 

 

            คุณครูเชิดศรี  สายวันดี

           นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

คุณครูเชิดขออวยพรให้ทุกคนเป็นเด็กดี

ขยัน อดทน ตั้งใจเล่าเรียน มีอนาคตที่ดี

            คุณครูรักและห่วงใยเด็กๆทุกคน

             ครูเชิด

 

  คุณครูจิรายุ  บุญทวี

           ขออวยพรให้บัณฑิตน้อยทุกคนที่สำเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี เป็นเด็กดี มีคุณธรรม

ตั้งใจเรียน รักษาชื่อเชียงของโรงเรียน

ให้สมกับที่เป็นศิษย์ของอนุบาลเด็กยศวดี น่ะค่ะ

             ครูไก่

 

  คุณครูอุราพร  ขนะค้า

           นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดี เชื่อฟังคำสอนของบิดามารคา คุณครู

ผู้อบรมสั่งสอน แล้วนักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จ

มีอนาคตที่สดใส

            จริงๆ นะจ๊ะ

            ครูส้ม

 

           คุณครูเรวดี   บาทสุวรรณ

           เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นอนาคตของชาติ

ครูหวังว่าบัณฑิติน้อย จากโรงเรียนบ้านเด็กยศวดีของครูเล็กทุกคน

จะเป็นเด็กดี มีคุณธรรม เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพ

           ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตน้อยปี 2554 ทุกคนค่ะ

            ครูเล็ก

โฆษณา
Categories: Uncategorized | ป้ายกำกับ: , | 1 ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.